Informace k objednávce

Formulář závazné objednávky naleznete zde.

Objednatel bere na vědomí, že požadovaná služba účetního poradenství je zpoplatněna, a to částkou:

  • 600,- Kč - poradenství písemnou formou – 1 dotaz
  • 500,- Kč - poradenství ústní formou za každou i započatou hodinu + cestovní a věcné náklady poskytovatele

( uvedené ceny neobsahují DPH)

Objednatel se zavazuje provést úhradu za provedení účetního poradenství v termínu:

  • do dne splatnosti (za den splatnosti se považuje třetí den po odeslání závazné objednávky pro písemného poradenství poskytovateli)
  • v hotovosti při provedení účetního poradenství ústní formou

V případě provádění účetního poradenství písemnou formou, bude odpověď na dotaz poskytnuta objednateli po úplném zaplacení požadované částky. Zaplacení částky se považuje za uskutečněné dnem, kdy bude požadovaný obnos připsán na účet poskytovatele. Objednatel obdrží odpověď na písemný dotaz nejpozději poslední den, který byl určen objednatelem k poskytnutí účetního poradenství (viz výše), a to jen v případě, bude-li požadovaná částka připsána nejpozději v tento den na účet poskytovatele. V případě, že poskytovatel neobdrží úplatu za poskytnutí účetního poradenství nejpozději v den splatnosti, je oprávněn poskytnutí účetního poradenství odmítnout, a toto odmítnutí sdělí objednateli písemnou formou na elektronickou kontaktní adresu objednatele. Přijetí závazné objednávky sdělí poskytovatel obratem na kontaktní email objednatele.