Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro poskytování služeb v rámci činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

paragraf goldSMLUVNÍ VZTAH

Účetní kancelář KALIE s.r.o. uzavírá s klientem mandátní smlouvu dle § 566 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku. Rozsah a podmínky smluvního vztahu jsou vždy předmětem individuální dohody.

Ve vztahu odpovědnosti za škody způsobené klientům máme uzavřeno pojištění odpovědnosti při výkonu profese.

Uzavřením smluvního vztahu mezi klientem – mandantem a účetním poradcem – mandatářem dochází k naplnění § 5 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, kdy účetní jednotka může pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Pověřením podle věty první se nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví.

Z výše uvedeného vyplývá, že účetní poradce vykonává účetní poradenství a služby vedení účetnictví a daňové evidence výhradně na základě podkladů dodaných k zaúčtování mandantem. Mandatář je povinen informovat mandanta o možných dopadech zaúčtování jím dodaných účetních dokladů, kdy tyto jsou z povahy dokladu či události s ním spojené zřejmé. smlouvaTrvá-li mandant na uchování těchto dokladů v účetnictví, nenese mandatář za případné nesrovnalosti při kontrolách účetnictví ze strany správce daně a jiných kontrolních orgánů žádnou odpovědnost.

V případě žádosti o písemné poradenství se smluvní vztah považuje za uzavřený odesláním objednávky a jejím následným potvrzením o přijetí účetní kanceláří.

Stejně tak, pokud se jedná o žádost ústního poradenství odeslanou prostřednictvím web aplikace. Ústní poradenství v rámci klientského vztahu – mandátní smlouvy na vedení účetnictví, je řešeno prostřednictvím této obchodní smlouvy.

Smluvní vztah v případě ústního poradenství vyžádaného jinou formou vzniká jeho poskytnutím.

 

Účtujeme v programu POHODA
Ekonomický a informační systém POHODA je komplexní systém pro řízení ekonomiky malých, středních a velkých firem. Je oborově neutrální a vhodný pro fyzické i právnické osoby. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, řídit skladové hospodářství a zpracovávat mzdy. Plně vyhoví plátcům i neplátcům DPH, zvládne pobočkové zpracování dat, podporuje import a export dat, homebanking, elektronickou fakturaci i obchodování na internetu. Legislativní a funkční aktualizace jsou v ceně, stejně jako komplexní uživatelská podpora poskytovaná přímo výrobcem.